Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Firstcarecompany B.V.Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Firstcarecompany: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Firstcarecompany B.V. gevestigd aan Arnhemstraat 5 te Deventer, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77276744;

Klant: De natuurlijke persoon die met Firstcarecompany een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Klant en Firstcarecompany;

Product: In het kader van de Overeenkomst door Firstcarecompany te leveren of geleverd product;

Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;

Website: De website www.firstcarecompany.nl.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Firstcarecompany en op iedere Overeenkomst tussen Firstcarecompany en de Klant.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Firstcarecompany, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Firstcarecompany vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Firstcarecompany niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Firstcarecompany in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Firstcarecompany heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.


Artikel 3. Aanbod

3.1. Ieder aanbod van Firstcarecompany is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden Firstcarecompany niet.
3.3. De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.5. Het assortiment van Firstcarecompany kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Account

4.1. Op de Website kan de Klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Firstcarecompany de Klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
4.2. De Klant verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Firstcarecompany is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
4.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.4. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
4.5. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.


Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst en weigeren van bestelling

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen.
5.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
5.3. Het is de Klant niet toegestaan bij het plaatsen van een bestelling zich voor te doen als een ander persoon.
5.4. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt automatisch een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd. In deze bevestigingse-mail zijn o.a. het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen.
5.5. Firstcarecompany heeft het recht een bestelling niet te accepteren, ook nadat middels het automatische systeem van de Website een bevestigingse-mail naar de Klant is gestuurd. Indien Firstcarecompany de bestelling niet accepteert, dan stelt Firstcarecompany de Klant daarvan zo spoedig mogelijk middels een Schriftelijke verklaring in kennis en wordt het reeds betaalde bedrag aan de Klant terugbetaald.


Artikel 6. Levering en leveringstermijn

6.1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven adres.
6.2. Indien de Klant meerdere Producten heeft besteld, dan kan het zijn dat de bestelling in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
6.3. Indien Firstcarecompany het Product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst kan leveren, dan stelt Firstcarecompany de Klant daarvan via de e-mail op de hoogte, tenzij uitdrukkelijk met de Klant een langere leveringstermijn is overeengekomen.
6.4. De door Firstcarecompany opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

Artikel 7. Verzendkosten

7.1. De vermelde prijzen van de Producten op de Website zijn exclusief verzendkosten.
7.2. De hoogte van de verzendkosten staat op de Website vermeld en wordt in het bestelproces weergegeven.
7.3. Indien de Klant een bestelling plaatst waarvan de totale waarde meer is dan € 100,- en de bestelling geleverd dient te worden op een adres in Nederland of België, dan worden geen verzendkosten aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

8.1. De verschillende betaalmogelijkheden staan duidelijk op de Website vermeld.
8.2. Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de Website veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1. De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
9.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Firstcarecompany kenbaar te maken. Indien de Klant via de Website of via de e-mail aan Firstcarecompany meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Firstcarecompany na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
9.3. Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 9.2, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product, voor zover mogelijk in de originele verpakking, terug te sturen naar Firstcarecompany.
9.4. De Klant kan ook, zonder eerst Firstcarecompany ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 9.1 terugsturen naar Firstcarecompany. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals een ingevuld retourformulier.
9.5. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
9.6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 9.5.
9.7. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant. Deze verzendkosten, een schatting daarvan of een raming van de maximale verzendkosten worden voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.
9.8. Het terugsturen van het Product is voor risico van de Klant. Derhalve is het belangrijk dat de Klant het verzendbewijs van de retourzending met daarop de track & trace-code goed bewaart tot het moment dat Firstcarecompany aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat Firstcarecompany het Product retour heeft ontvangen.
9.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
9.10. Indien: a. De aflevering van de bestelling door de Klant wordt geweigerd; of
b. De Klant de bestelling niet op tijd ophaalt bij het afhaalpunt van de vervoerder, dan wordt de bestelling teruggestuurd naar Firstcarecompany en beschouwt Firstcarecompany het weigeren of het niet tijdig ophalen van de bestelling als een beroep op het herroepingsrecht. In een dergelijk geval zijn de retourkosten die de vervoerder daarvoor aan Firstcarecompany in rekening brengt voor rekening van de Klant. Deze retourkosten bedragen € 6,- en worden van het bedrag afgetrokken dat overeenkomstig artikel 9.11 aan de Klant wordt terugbetaald.
9.11. Firstcarecompany zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dan wel nadat Firstcarecompany de bestelling overeenkomstig artikel 9.10 retour heeft ontvangen de betaalde aankoopprijs en de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling niet gerestitueerd.
9.12. Firstcarecompany mag wachten met terugbetaling tot Firstcarecompany het Product retour heeft ontvangen.
9.13. Firstcarecompany betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 10. Retouradres

10.1. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient hij het Product terug te sturen naar het volgende adres:

Firstcarecompany B.V. Arnhemstraat 5 7418 CL Deventer Nederland

Artikel 11. Klachten

11.1. De Klant is verplicht de geleverde Producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden.
11.2. De Klant dient Firstcarecompany de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Firstcarecompany van de Klant verlangen dat de Klant foto’s of een video van het gebrek naar Firstcarecompany stuurt.
11.3. Indien Firstcarecompany de klacht gegrond acht, dan wordt na overleg met de Klant het Product kosteloos vervangen of wordt de aankoopprijs van het Product plus de betaalde verzendkosten aan de Klant terugbetaald. Indien de bestelling bestond uit meerdere Producten en de andere Producten uit de bestelling geen gebreken bevatten, dan worden de betaalde verzendkosten niet aan de Klant terugbetaald.
11.4. Vragen over de bestelling of klachten kunnen gemeld worden bij:
Firstcarecompany B.V. Arnhemstraat 5 7418 CL Deventer Nederland
Tel: 0570 – 644081 van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van officieel erkende feestdagen in Nederland, van 10:00 t/m 16:00 uur.
E-mail: info@firstcarecompany.nl
11.5. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de Klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de Klant een antwoord kan verwachten.
11.6. Bij Firstcarecompany ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Firstcarecompany binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Garantie en conformiteit

12.1. Firstcarecompany staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. De (fabrieks)garantie die op de Producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende Product. Deze garantie komt de Klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de Klant toekent.
12.3. De garantieclaim wordt afgewezen en een klacht wordt niet verder kosteloos in behandeling genomen indien tijdens het onderzoeken van de garantieclaim of de klacht blijkt dat:
a. Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. Er sprake is van normale slijtage;
c. Zonder voorafgaande toestemming van Firstcarecompany door de Klant en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Product zijn uitgevoerd;
d. Onderhoudsvoorschriften of gebruiksinstructies niet zijn nageleefd;
e. Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, rook, schoonmaakmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en vocht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Firstcarecompany kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
13.2. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
13.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
13.4. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Firstcarecompany is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met de instructies. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt doordat de instructies van het Product niet of niet naar behoren zijn nagekomen dan wel doordat op enige andere wijze onbehoorlijk gebruik is gemaakt van het Product.
13.6. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Firstcarecompany geleverde Product, sluit Firstcarecompany iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.7. In geen geval is Firstcarecompany aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Klant het Product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het Product bestemd is.
13.8. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor schade, waaronder zaakschade en letselschade, die de Klant of een derde lijdt of heeft geleden door gebruik van het Product.
13.9. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant na te gaan of het transporteren, onder zich hebben, opslaan en gebruiken van het Product toegestaan is in het land waar de Klant het Product geleverd wenst te hebben. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor boetes of overige (overheids)sancties die voortvloeien uit het transporteren, onder zich hebben, opslaan en gebruiken van het Product.
13.10. Firstcarecompany is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, arbeidskosten, reputatieschade, vertragingsschade, omzetverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.11. Indien Firstcarecompany aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Firstcarecompany beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Firstcarecompany gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Firstcarecompany beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Firstcarecompany liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; staking; boycot; productiestop of productievertraging; epidemieën; pandemie; hackerattack; cyberaanval; natuurramp; extreme weersomstandigheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de Producten; verlies of beschadiging van Producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van Producten aan Firstcarecompany door zijn leveranciers; ex- en importbelemmeringen; brand; storingen en ongevallen in het bedrijf van Firstcarecompany of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Firstcarecompany of zijn leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Firstcarecompany ingeschakelde derde partij.
14.3. Indien Firstcarecompany wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Firstcarecompany de Klant daarvan op de hoogte.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Firstcarecompany gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Firstcarecompany zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Firstcarecompany niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. Firstcarecompany verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Firstcarecompany kan de Klant het privacybeleid van Firstcarecompany raadplegen, zie https://firstcarecompany.nl/privacy-beleid.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Firstcarecompany geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
17.2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Firstcarecompany, mag de Klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de Website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
17.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Firstcarecompany te allen tijde te respecteren.


Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op alle Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen de Klant en Firstcarecompany is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen tussen de Klant en Firstcarecompany zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Firstcarecompany gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Firstcarecompany zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.